Tulokset / Results
© Kari Nyyssönen / Stelnet Ky 2015

Northern Star, WDC AL & ProAm 29.10.2016