FDSF Open Juvenile 1+2 Standard

10/22/2017

FDSF Open Junior 1 Standard

10/22/2017

FDSF Open Junior 2 Latin

10/22/2017

WDSF Open Youth Standard

10/22/2017

WDSF Open Adult Latin

10/22/2017

WDSF Open Senior 1 Latin

10/22/2017

WDSF Open Senior 2 Standard

10/22/2017

WDSF Open Senior 3 Standard

10/22/2017