Waltz
Nr. A D G H K M O R V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
809) Josef Broz / Irmgard Broz 2 6 2 5 3 5 2 3 3 6 (15) 2 2
812) Nobuo Hayashi / Tamiko Hayashi 6 2 6 4 4 2 6 5 5 6 (22) 6 6
814) Giuseppe Iannazzi / Silvana Uzzoli 1 1 4 1 6 6 4 6 6 5 4 4
818) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 3 4 3 2 2 3 3 4 4 6 (16) 3 3
821) Shig Ruito / Chizu Ruito 5 5 5 6 5 4 5 2 1 8 (32) 5 5
824) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 4 3 1 3 1 1 1 1 2 5 1 1
Tango
Nr. A D G H K M O R V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
809) Josef Broz / Irmgard Broz 2 4 2 6 4 3 4 6 3 7 (22) 3 5
812) Nobuo Hayashi / Tamiko Hayashi 6 2 5 5 3 1 6 5 5 7 6 12
814) Giuseppe Iannazzi / Silvana Uzzoli 1 1 6 1 6 6 3 4 6 5 (10) 5 9
818) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 3 5 3 2 5 5 2 3 4 5 2 5
821) Shig Ruito / Chizu Ruito 5 6 4 4 2 4 5 2 1 6 (17) 4 9
824) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 4 3 1 3 1 2 1 1 2 6 1 2
Viennese Waltz
Nr. A D G H K M O R V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
809) Josef Broz / Irmgard Broz 1 5 2 6 5 2 2 3 4 5 (10) 3 8
812) Nobuo Hayashi / Tamiko Hayashi 6 4 5 5 4 5 6 2 5 7 5 17
814) Giuseppe Iannazzi / Silvana Uzzoli 2 1 6 1 6 6 3 6 6 9 6 15
818) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 4 2 3 2 2 3 4 5 1 6 (13) 2 7
821) Shig Ruito / Chizu Ruito 5 6 4 4 3 4 5 4 2 6 4 13
824) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 3 3 1 3 1 1 1 1 3 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A D G H K M O R V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
809) Josef Broz / Irmgard Broz 1 5 2 6 5 3 2 4 4 6 (16) 3 11
812) Nobuo Hayashi / Tamiko Hayashi 6 4 5 5 3 5 6 3 5 7 (30) 5 22
814) Giuseppe Iannazzi / Silvana Uzzoli 2 1 6 1 6 6 3 5 6 5 (12) 6 21
818) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 3 3 4 2 2 2 4 6 3 6 2 9
821) Shig Ruito / Chizu Ruito 5 6 3 4 4 4 5 2 1 6 (18) 4 17
824) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 4 2 1 3 1 1 1 1 2 5 1 4
Quickstep
Nr. A D G H K M O R V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
809) Josef Broz / Irmgard Broz 2 5 3 6 5 3 2 4 4 6 (18) 4 15
812) Nobuo Hayashi / Tamiko Hayashi 6 4 6 5 6 5 6 3 5 5 6 28
814) Giuseppe Iannazzi / Silvana Uzzoli 1 1 5 1 4 6 3 6 6 5 (10) 5 26
818) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 3 3 4 2 2 2 4 5 3 6 2 11
821) Shig Ruito / Chizu Ruito 4 6 2 4 3 4 5 2 1 7 (20) 3 20
824) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 5 2 1 3 1 1 1 1 2 5 1 5