Lapsi 1 E

5/7/2017

Lapsi 2 E

5/7/2017

Lapsi 2 D

5/7/2017

Yleinen E

5/7/2017

Yleinen D

5/7/2017

Seniori 1 E

5/7/2017

Seniori 1 D Vakiot

5/7/2017

Seniori 1 D Latin

5/7/2017

Seniori 2 E

5/7/2017

Seniori 2 C Vakiot

5/7/2017

Seniori 2 C Latin

5/7/2017

Seniori 2 B-A Vakiot

5/7/2017

Seniori 2 B-A Latin

5/7/2017

Seniori 3 E Vakiot

5/7/2017

Seniori 3 E Latin

5/7/2017

Seniori 3 D Vakiot

5/7/2017

Seniori 3 D Latin

5/7/2017

Seniori 3 B 10T

5/7/2017

Seniori 4 B-A Vakiot

5/7/2017

Seniori 4 B-A Latin

5/7/2017

Juniori 2 D

5/7/2017

Juniori 2 E

5/7/2017

Seniori 5 C-A Vakiot

5/7/2017

Seniori 5 C-A Latin

5/7/2017